M-426
都道府県: 大阪府
市町村: 大阪市
パンフレットの表題・発行者: 北梅田(大阪駅北地区)まちづくり基本計画
発行事業者: 大阪市計画調整局都市計画課
発行年月: 不明
備考:
パンフレット・アーカイブス